งานบัญชีและภาษี

เราให้บริการงานทางด้านบัญชีทุกชนิด ตั้งแต่การจัดทำบัญชี จนถึงตรวจสอบบัญชี และวางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร รวมถึงจัดยื่นแบบชำระภาษีต่างๆ

ลักษณะการให้บริการ

  1. จัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี และให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดระบบบัญชีของกิจการ และภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับกิจการ รวมถึงยื่นชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ทุกเดือน
  2. ติดต่อและประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบงบการเงิน
  3. ยื่นชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มทุกเดือน
  4. จัดทำงบการเงิน และยื่นงบการเงินตลอดจนยื่นแบบภาษีเงินได้ ปีละ 1 ครั้ง
  5. จัดทำและยื่นแบบประมาณการภาษีเงินได้ครึ่งปี ปีละ 1 ครั้ง
  6. ให้คำปรึกษาเมื่อถูกสรรพากรเรียกให้ไปพบ หรือไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากรตามที่ท่านมอบอำนาจ

งานจดทะเบียน

ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล, จดทะเบียนเลิก และเสร็จการชำระบัญชี,
ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเครื่องหมายการค้า ฯลฯ